Gratis proefles Skip to main content

Algemene regels

 • Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie van het inschrijfformulier.
 • Het lidmaatschap geldt voor een periode van 3 maanden en wordt automatisch stilzwijgend verlengd.
 • Behoudens tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan alleen fysiek, niet via de mail. De opzegtermijn is 60 dagen. Tijdens een tijdelijke stop kan een lidmaatschap niet definitief worden beëindigd.
 • Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
 • Het lidmaatschap geeft, met inachtneming van de toepasselijke openingstijden, recht op onbeperkt gebruik van de bij het abonnement behorende faciliteiten.
 • Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Dinxpergym het recht om het lid toegang te onthouden. Ook in die situatie is compensatie uitgesloten.
 • De contributie is bij vooruitbetaling per automatische incasso. Andere betaalwijzen zijn bespreekbaar, maar daaraan zullen extra kosten voor het lid verbonden zijn. De eerste (gebroken) maand en het inschrijfgeld kunnen ter plaatse gepind worden.
 • Voor de duur van een lopend abonnement is de hoogte van de contributie niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij de verhoging de consequentie is van een wijziging in het BTW-tarief en/of de jaarlijkse indexatie.
 • Bij tweede stornering van de automatische incasso, brengen wij administratiekosten in rekening.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-.
 • Dinxpergym hanteert de leveringsvoorwaarden van NL Actief, deze zijn te lezen op https://www.nlactief.nl/erkend-aanbod/leveringsvoorwaarden/
 • Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin Dinxpergym opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is Dinxpergym mitsdien niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid eventueel tijdens het benutten van haar lidmaatschap oploopt.
 • Evenmin valt Dinxpergym aansprakelijk te houden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.
 • Dinxpergym hanteert in haar vestiging huisregels, waaronder ook de reguliere openingstijden te rekenen zijn. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en worden op eenvoudige toegankelijke wijze in de vestiging gepresenteerd. Het lid verplicht zich deze huisregels na te leven. Zonodig doet het lid actief navraag naar de huisregels bij de fitnessinstructeurs.
 • Dinxpergym kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Dit zal minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd worden.
 • Elk lid wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat zijn / haar persoonsgegevens in de administratie van Dinxpergym zullen worden opgenomen. Dinxpergym verplicht evenwel om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens het geval van een op jaar rustende wettelijke plicht.
 • Elk lid dient er op bedacht te zijn dat Dinxpergym in haar vestiging cameratoezicht toepast.